رزرو وقت دکتر علیرضا توانایی یوسفیان

1401-4-7
سه شنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:50
1401-4-8
چهارشنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:40
ساعت
15:50
ساعت
15:50
1401-4-12
یک شنبه
ساعت
08:00
ساعت
08:00
ساعت
08:10
ساعت
08:10
ساعت
08:20
ساعت
08:20
ساعت
08:30
ساعت
08:30
ساعت
08:40
ساعت
08:40
ساعت
08:50
ساعت
08:50
ساعت
09:00
ساعت
09:00
ساعت
09:10
ساعت
09:10
ساعت
09:20
ساعت
09:20
ساعت
09:30
ساعت
09:30
ساعت
09:40
ساعت
09:40
ساعت
09:50
ساعت
09:50
1401-4-14
سه شنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:50
1401-4-15
چهارشنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:50
1401-4-21
سه شنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:40
ساعت
15:50
ساعت
15:50
1401-4-22
چهارشنبه
ساعت
14:00
ساعت
14:10
ساعت
14:20
ساعت
14:30
ساعت
14:40
ساعت
14:50
ساعت
15:00
ساعت
15:10
ساعت
15:20
ساعت
15:30
ساعت
15:40
ساعت
15:50
بازگشت