Girl in a jacket

خدمات ویژه بیماران بین الملل

دپارتمان بیماران بین المللتیم واحد بیماران بین الملل

تیم واحد بیماران بین الملل متشکل از افرادی با تخصص‌‌‌‌های متفاوتی می‌باشند که با هماهنگی واحد بین الملل جهت ارائه خدمات سرپایی به بیماران بین الملل خدمت رسانی می‌کنند. تمامی اعضای این تیم که متشکل از مسئول واحد بین الملل، کارشناس بین الملل، پزشک بین الملل، پرستار بین الملل، پرستار خوش آمدگو و … است. تمامی‌ آنها مسلط به زبان‌‌‌‌های انگلیسی، عربی، ترکی و … می‌باشند.

اهداف و فعالیت‌‌‌‌های انجام شده در این واحد

  • ایجاد دپارتمان بین الملل در کلینیک تخصصی قلب نگار
  •  تشکیل تیم IPD شامل (پزشک، پزشک معالج، کارشناس، پرستار، پذیرش)
  • بخش اختصاصی برای بیماران بین الملل
  •  ثبت روزانه اطلاعات در پرتال سامانه معاونت درمان
  •  تهیه پمفلت‌‌‌‌های چند زبانه
  •  تشکیل جلسات کمیته IPD به صورت ماهیانه

کارشناس بیماران بین الملل

کارشناس بیماران بین الملل فردی است که در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری و کلیه خدمات ارائه شده به بیمار در کلینیک را به عهده دارد. از جمله ارتباط اولیه با بیمار و هماهنگ کردن تمهیدات لازم برای انجام کلیه خدمات درمانی برای‌ آنها و رابط بین بیمار با پزشکان و تیم درمانی است.

وظایف کارشناس بیماران بین الملل در ارتباط با بیمار:

ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ مرکز درمانی
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت مرکز درمانی
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در مرکز درمانی
اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ بین الملل و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﮐﻤﮏ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺣﯿﻦ درمان ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻫﻨﮕﺎم حضور در مرکز درمانی
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ تسهیلگر سلامت نگار
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ وزارت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

پزشک بیماران بین الملل

ويزيت بيمار در ساعت اولیه ورود
هماهنگي با پزشک معالج و گرفتن دستورات اوليه
هماهنگي با سرپرستار بخش و دفتر پرستاري جهت انجام اقدامات درمانی و مشاوره هاي بيمار در سريعترين زمان
ويزيت روزانه بيمار
هماهنگی با مسئول سامانه الکترونيک و کارشناس بیمار بین الملل جهت آماده کردن پرونده الکترونيک
همکاري با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک بيمار به زبان انگليسي
پيگيري موارد اور‍ژانسي که ممکن است در طي 24 ساعت براي بيمار اتفاق بيافتد
ارائه اطلاعات کافي به بيمار در مورد نحوه شکايت

خدمات مالی بیماران:

در مراجعه به کلینیک تخصصی قلب نگار توجه داشته باشيد که هزينه ها بسيار پايين تر از درمان‌‌‌‌های مشابه در کشورهاي توسعه يافته است. پزشکان متخصص و فوق تخصص در زمينه خدمات غیر تهاجمی قلبی، با استفاده از تجهيزات به روز دنيا درماني مشابه با کشورهاي اروپايي و آمريکايي ارائه مي دهند. هزينه اين خدمات در ايران به ميزان قابل توجهي پايين تر از اروپا و آمريکا است. به منظور اطلاع از هزينه ها مي توانيد قبل از مراجعه به کلینیک تخصصی قلب نگار، هزينه تقريبي معالجه را از کارشناس بيماران بين الملل (IPD) بپرسيد. کارشناس اين بخش پس از مشورت با بخش مالي بيماران بين الملل، هزينه تقريبي درمان و اقامت را به شما اعلام خواهد کرد.ارائه صورتحساب به زبان انگليسي به همراهMedical Report در زمان ترخيص، سبب ايجاد اطمينان خاطر در بيماران جهت ادامه درمان در اين مرکز و يا مراکز گرديده است.

نحوه پذیرش بیماران بین الملل:

به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران، واحد بین الملل، کلیه خدمات مربوط به پذیرش را از ابتدای ورود به کلینیک تخصصی قلب نگار تا انت‌‌‌‌های ترخیص همراه و همگام با بیماران خارجی انجام داده و راهنمایی‌‌‌‌های لازم را جهت درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می‌دهد.
دفتر امور بین الملل در این مرکز قادر است علاوه بر خدمات درمانی، راهنمایی‌‌‌‌های لازم جهت انواع خدمات دیگر کلینیک و مشاوره در زمینه‌‌‌‌های بیماری‌‌‌‌های عفونی، بیماری‌‌‌‌های نورولوژی، بیماری‌‌‌‌های ریه، بیماری‌‌‌‌های گوارش و خدمات مربوط به check up را به بیماران خارجی و همراهان‌ آنها با شرایط ویژه در اسرع وقت ارائه دهد.
بدیهی است در این مرکز جهت رفاه و آسایش حال بیماران و پیشرفت هرچه سریعتر امور مربوط به آنان مترجم مسلط به زبان انگلیسی و عربی و ترکی نیز حضور دارند.
هنگام مراجعه به کلینیک تخصصی قلب نگار در تاريخ تعيين شده، کارشناس بيماران بين الملل (IPD) برای تشکيل پرونده (ثبت اطلاعات شخصی) به شما کمک خواهد کرد و پس از انجام پذيرش، شما و همراهانتان را به سالن VIP انتظار راهنمايی مي کند تا بعد از رفع خستگی، آماده انجام معاينات و آزمايشات پزشکی شويد. لوازم شخصي از جمله: (حوله، لباس، مسواک، شامپو، شانه، صابون و دمپايی) در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. در صورت نياز به وسايل ديگر مي توانيد به کارشناس بيماران بين الملل (IPD) اطلاع دهيد تا در اسرع وقت در اختيار شما قرار گيرد. منوی غذاهاي ايراني، فرنگي و عربي در صورت تمايل بیمار و همراه از مراکز طرف قرارداد ارائه می‌شود.

خدمات بیماران بین الملل:

دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) کلینیک تخصصی قلب نگار از کارشناسان متخصص و پزشکان مجرب  مسلط به زبان‌‌‌‌های بین المللی تشکیل شده که به صورت ۲۴ ساعته ارائه خدمات سلامت را به بیماران بین المللی مهیا می‌سازد.
کارشناس بیماران بین الملل مسئول هماهنگی نحوه حضور بیماران بین الملل در کلینیک تخصصی قلب نگار است، در این راستا جهت کوتاه نمودن مسیر ارائه خدمات، پرستار خوش آمدگویی در لابی کلینیک تخصصی قلب نگار از بیمارا بین الملل استقبال می‌نماید.
در راستای آسایش، رفاه و کاهش دغدغه‌‌‌‌های اقامتی و مسافرتی بیمار و همراهان وی، تسهیلگر سلامت نگار مستقر در کلینیک تخصصی قلب نگار خدمات هتلینگ در درجات متنوع تشریفات، دریافت و یا تمدید ویزا؛ رزرو خطوط مسافرتی در کلیه خطوط هوایی، زمینی، دریایی و بهره مندی از تور‌‌‌‌های گردشگری سلامت ارائه می‌نماید.
با توجه به شرایط بیمار و در صورت تمایل امکان همراهی وی از فرودگاه تا کلینیک تخصصی قلب نگار و بالعکس توسط تسهیلگر سلامت نگار مهیا است.
ترجمه کلیه اوراق و فرم‌‌‌‌های کلینیک تخصصی قلب نگار به دو زبان عربی و انگلیسی ارائه می‌گردد. همچنین در این راستا انجام نظرسنجی‌‌‌‌های روزانه از بیماران بین الملل در تکنیک‌‌‌‌های مختلف (پرسشنامه بین المللی، مصاحبه حضوری و یا ایمیل به کلینیک) و انجام اقدامات اصلاحی انجام می‌گردد.
ویزیت‌‌‌‌های روزانه پزشک بین الملل از تمامی بیماران بین المللی در کلینیک تخصصی قلب نگار و تیم مجرب و فوق تخصصی پزشکان این حوزه یکی از محور‌‌‌‌های اعتماد بیماران به کلینیک است.
ارائه گزارش پزشک به زبان انگلیسی Medical Report در زمان ترخیص، سبب ایجاد اطمینان خاطر در بیماران جهت ادامه درمان در کلینیک تخصصی قلب نگار و کشور جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

کارشناس IPD: خانم فاطمه خاتمی –  پرستار IPD: خانم ام البنین یعقوبیما پزشکیم ، ما متخصصیم

ما پزشکیم, ما متخصصیم
آدرس : ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 47 و 49شماره تماس: 31688-051‌کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به کلینیک قلب نگار می‌باشد


کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به کلینیک قلب نگار می باشد

X